Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

Leefstijlpraktijk Uden houdt zich aan uw rechten en onze plichten volgens het privacyreglement die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van de AVG heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft u als cliënt bepaalde rechten. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de plichten van Leefstijlpraktijk Uden en uw rechten die gelden op grond van de AVG.

Wij maken voor het bijhouden van uw dossier gebruik van een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Uw gegevens worden in dit ECD bijgehouden. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uw toestemming gedeeld worden met andere partijen.

In het kort: Leefstijlpraktijk Uden neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@leefstijlpraktijkuden.nl

Type persoonsgegevens en doel van gebruik

Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u:

 • klant wordt of bent van Leefstijlpraktijk Uden
 • zich aanmeldt voor diensten van Leefstijlpraktijk Uden
 • via het contactformulier op de website, social media, telefonisch of per mail contact met Leefstijlpraktijk Uden opneemt
  De persoonsgegevens die Leefstijlpraktijk Uden verwerkt zijn: – uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats
 • uw telefoonnummer en/ of e-mailadres
 • gegevens over uw gezondheid
 • beeldmateriaal dat tijdens lessen, trainingen of workshops is gemaakt

De doeleinden waarvoor Leefstijlpraktijk Uden uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren
 • voor financiële en administratieve doeleinden
 • om cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
 • om haar dienstverlening verder te ontwikkelen, personaliseren of promoten

Expliciete schriftelijke toestemming wordt gevraagd bij de verwerking van:

 • gezondheidsgegevens: de gegevens over uw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer zonder deze gegevens de dienstverlening niet geleverd kan worden
 • beeldmateriaal: voor teambuilding en promotiedoeleinden kan tijdens de lessen, workshops of trainingen beeldmateriaal worden gemaakt. Voor de plaatsing van beeldmateriaal op social media wordt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming gevraagd

  Beveiliging van informatie, geheimhouding en bewaartermijn

  De personen werkzaam voor Leefstijlpraktijk Uden hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

  Leefstijlpraktijk Uden verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door u aangevraagde diensten – u daarvoor toestemming heeft gegeven
  • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift

  Leefstijlpraktijk Uden gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan haar toevertrouwt. Zo zorgt Leefstijlpraktijk Uden ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen daartoe geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens.

  Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met u is afgesproken. Leefstijlpraktijk Uden hanteert voor het persoonlijk dossier een bewaartermijn van twee jaar na het laatste consult of contact, waarna uw gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. In dit geval zal Leefstijlpraktijk Uden zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Dit is het geval bij documenten en facturen) die nog tot 7 jaar aangeleverd dienen te worden als de Belastingdienst hierom vraagt.

  Uw rechten als betrokkene

  U heeft de volgende rechten:

  • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en met welk doel
  • het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander hierdoor niet wordt geschaad
  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van deze gegevens voor een ander niet van
   aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
  • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten